Anunci

CONVOQUEM LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ECONÒMIC/A, DE RECURSOS I DE SERVEIS GENERALS


 

Barcelona, 21 d’abril de 2017

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Servei Català de la Salut.

L’IDI té per objecte, segons els seus estatuts, la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l’administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica. Donat que la innovació tecnològica ha de ser una constant de les prestacions de l’empresa, tant pel que fa a la renovació dels equipaments com a la gestió integral dels serveis mèdics que desenvolupi, l’empresa pot assumir els projectes de transformació, de gestió o de prestació dels serveis de radiodiagnòstic i de medicina nuclear que tingui encomanats.

Per donar suport a la gerència en les seves línies de treball l’IDI convoca la provisió d’un lloc de treball de DIRECTOR/A ECONÒMIC/A, DE RECURSOS I DE SERVEIS GENERALS

 

FUNCIONS

En dependència de la Gerència de l’IDI i formant part del Comitè de Direcció, el/la director/a Econòmic/a, de Recursos i de Serveis Generals assumirà les responsabilitats de dirigir els processos econòmics i financers, de contractació, de compres i logística, de gestió d’aprovisionaments, d’infraestructures i de serveis generals.

 

ES REQUEREIX

 • Titulació universitària de grau superior en la branca d’Economia, ADE, Dret, Enginyeria, o Ciències de la Salut.
 • Experiència demostrable en un lloc similar, com a gestor/a, adquirida preferentment en el sector de les ciències de la salut o sector serveis.
 • Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya
 • Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquesta convocatòria, haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”.
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
 • Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència i coneixements de tècniques de planificació, organització i gestió per projectes i processos i control econòmic de projectes, i d’indicadors clau.
 • Experiència i coneixements en l’àmbit de l’Administració pública i del sector empresarial públic, així com dels seus procediments (contractació administrativa, control….).
 • Experiència i coneixements de gestió de l’entorn sanitari i de gestió de recerca biomèdica.
 • Capacitat de normalitzar, integrar i difondre la informació econòmica relacionada amb la utilització de recursos i l’activitat realitzada.
 • Experiència i coneixements de sistemes de gestió de la qualitat i models d’acreditació.
 • Formació postgraduada addicional específica en l’àrea de la gestió financera i infraestructures sanitàries.
 • Coneixement d’anglès
 • Nivell C de català
 • Habilitats i competències:

Busquem una persona amb visió estratègica i dots de lideratge davant de processos de canvi, amb gran capacitat comunicativa i resolutiva.

Per a la valoració es podrà requerir la realització d’una entrevista per acreditar o poder valorar amb més exactitud alguns dels punts que es determinen en aquest apartat.


S’OFEREIX

 • Contracte laboral
 • Jornada completa i dedicació exclusiva
 • Categoria: Director/a
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Incorporació immediata
 • Retribució econòmica d’acord amb la categoria segons retribució aprovada pel Consell d’Administració de l’IDI

 

SOL.LICITUDS

Les persones interessades a formar part d’aquest procés hauran de trametre per correu electrònic preferentment en “pdf” a l’adreça rrhh@idi.gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge la referència “Convocatòria DIRECTOR/A ECONÒMIC/A, DE RECURSOS I DE SERVEIS GENERALS” la documentació següent:

 • Annex I_Sol·licitud
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Titulació acadèmica: S’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia
 • Certificat de català: S’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia
 • L’experiència professional aliena a l’IDI s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa.
 • Adjunteu a la sol·licitud una fotocòpia del document nacional d’identitat

Només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. Quinze dies després de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 21 de maig de 2017

 


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.


Segons el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’IDI respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. La informació serà tractada única i exclusivament amb la finalitat de dur a terme el procés de selecció

Les seves dades seran integrades en un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a l’IDI, guardant les dades durant dos anys a la bossa de treball, amb la finalitat d’informar-lo d’ofertes laborals que puguin ser del seu interès, no estant prevista cap cessió de dades

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i condicions estipulats en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, davant el Departament de Recursos Humans de l’IDI, situat en Esteve Terrades, 30. Parc Sanitari Pere Virgili – Edifici Mestral, 2ª Planta. 08023 Barcelona.