Anunci · Ref.: CTL_G1 Nivell III_04/17

PRECISEM COBRIR UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE RADIOFARMACÈUTIC/A
Ref.: CTL_G1 Nivell III_04/17
Barcelona, 13 de març de 2017


L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Servei Català de la Salut, fa necessària la cobertura d’un lloc de treball temporal de Radiofarmacèutic/a.

BASES

1. CARACTERÍSTIQUES

Grup professional: Grup 1. – Personal assistencial titulat de grau superior AS-TGS
Centre/Unitat: Radiofarmàcia
Dependència: Direcció IDI Medicina Nuclear

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa en torn de matí i tarda (1642 hores anuals)
 • Accés al sistema de desenvolupament professional
 • Formació continuada i actualització professional
 • Àmbit territorial i/o funcional en les diferents unitats de Radiofarmàcia de l’IDI, de manera més concreta a Bellvitge, Tarragona i Lleida

2. REQUERIMENTS

 • Títol de Llicenciat en Farmàcia o Química
 • Superació del programa formatiu de l’especialitat de Radiofarmàcia
 • Nivell C de català o coneixements equivalents
 • Disponibilitat per viatjar pel territori de Catalunya
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquesta convocatòria, haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”

3. ES VALORARÀ

 • Haver obtingut el títol d’especialista via F.I.R. o Q.I.R. en un centre estranger amb programa docent reconegut pel Ministeri d’Educació i Ciència
 • Acreditar el Títol de Supervisor d’Instal·lacions Radioactives
 • Experiència professional acreditada en el camp de la Radiofarmàcia en centres hospitalaris.
 • Coneixements i formació específica en gestió de qualitat (ISO)
 • Coneixements d’epidemiologia i metodologia estadística
 • Treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques sobre l’especialitat
 • Beques i premis que facin referència a l’especialitat
 • Participació en projectes de recerca i docència
 • Coneixements de la llengua anglesa
 • Capacitat per treballar en equip i habilitats de comunicació interpersonal
 • Disponibilitat de mobilitat geogràfica
 • Profund compromís social

SOL·LICITUDS

Les persones interessades a formar part d’aquest procés hauran de trametre abans del 19 de març de 2017 (inclòs) per correu electrònic preferentment en “pdf” a l’adreça rrhh@idi.gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge la referència: CTL_G1 Nivell III_04/17 la documentació següent:

 • Annex I_Sol·licitud
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Titulació acadèmica, acreditada mitjançant fotocòpia compulsada
 • L’experiència professional aliena a l’IDI s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa
 • Adjunteu a la sol·licitud una fotocòpia del document nacional d’identitat i fotografia en format “JPG”

Només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. Els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures.


Les dades personals seran tractades per aquest procés de selecció.

Igualment l’entitat pot guardar els CV durant dos anys a la bossa de treball, integrant-se al fitxer de Recursos Humans de l’entitat, amb la finalitat d’informar-lo d’ofertes laborals que puguin ser del seu interès.

L’usuari/a podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic  rrhh@idi.gencat.cat  o a la nostra adreça postal:

Institut de Diagnòstic per la Imatge
Departament de Persones i Relacions Laborals
Parc Sanitari Pere Virgili – Edifici Mestral, 2a planta
C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona


Anunci_CTL_G1 Nivell III_04/17
Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci complet i la sol·licitud

20170313 Anunci CTL_G1 Nivell III_04_17