Anunci

PRECISEM COBRIR UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE RADIOFARMACÈUTIC/A · Ref.: CTL_G1 Nivell III_10/17


L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Servei Català de la Salut, fa necessària la cobertura d’un lloc de treball temporal de Radiofarmacèutic/a.


BASES

 1. CARACTERÍSTIQUES

Grup professional: Grup 1. – Personal assistencial titulat de grau superior AS-TGS
Centre/Unitat: Radiofarmàcia
Dependència: Direcció IDI Medicina Nuclear

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa en torn de matí i tarda (1642 hores anuals)
 • Accés al sistema de desenvolupament professional
 • Formació continuada i actualització professional

 

 1. REQUERIMENTS
 • Títol de Llicenciat/da en Farmàcia o Química
 • Títol d’especialista en Radiofarmàcia
 • Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
 • Nivell C de català o coneixements equivalents
 • Disponibilitat per viatjar pel territori de Catalunya (3-4 dies per setmana, aproximadament)
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquesta convocatòria, haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
 • Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 

 1. ES VALORARÀ
 • Haver obtingut el títol d’especialista via F.I.R. o Q.I.R., o en un centre estranger amb programa docent reconegut pel Ministeri d’Educació i Ciència
 • Acreditar el Títol de Supervisor d’Instal·lacions Radioactives
 • Experiència professional acreditada en el camp de la Radiofarmàcia en centres hospitalaris.
 • Coneixements i formació específica en gestió de qualitat (ISO)
 • Coneixements d’epidemiologia i metodologia estadística
 • Treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques sobre l’especialitat
 • Beques i premis que facin referència a l’especialitat
 • Participació en projectes de recerca i docència
 • Coneixements de la llengua anglesa
 • Capacitat per treballar en equip i habilitats de comunicació interpersonal
 • Disponibilitat de mobilitat geogràfica
 • Profund compromís social

 

 1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades a formar part d’aquest procés selectiu hauran de trametre abans del 2 de juny de 2017 (inclòs) per correu electrònic preferentment en “pdf” a l’adreça rrhh@idi.gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge la referència: CTL_G1 Nivell III_10/17 la documentació següent:

 • Annex I_Sol·licitud
 • Carta de presentació
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Titulació acadèmica, acreditada mitjançant fotocòpia compulsada
 • L’experiència professional aliena a l’IDI s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa
 • Adjunteu a la sol·licitud una fotocòpia del document nacional d’identitat i fotografia en format “JPG”

L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració.

Disposicions generals

 1. No s’acceptaran candidatures fora de termini
 2. Es podrà declarar deserta la plaça convocada que no tingui persones aspirants idònies per ocupar-la. Així mateix es podrà obrir un nou procés de selecció ajustant terminis i condicions als requeriments del nou procés selectiu.
 3. Tota la informació referent a persones candidates admeses i no admeses i el resultat final, es publicarà als taulers d’anuncis, al lloc Web i a la intranet de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 4. Només es convocarà un cop a proves i/o entrevista a les persones aspirants. Les persones que no compareguin quedaran excloses del procés selectiu, independentment de la justificació o no de la compareixença.
 5. La persona seleccionada que no prengui possessió del nomenament o renunciï al procés selectiu, perdrà els drets derivats del procés selectiu. En aquesta situació, s’anomenarà a la següent persona candidata per ordre d’idoneïtat.
 6. La Direcció de Persones i Relacions Laborals designarà l’Òrgan de Selecció encarregat de resoldre el procés selectiu

 

 1. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

5.1 Expirat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

5.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.

5.3 Transcorregut el termini d’esmena, s’aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web, a la intranet i als taulers d’anuncis. En cas de no presentar-se reclamacions, la relació de persones admeses i excloses es considerà definitivament aprovada sense que sigui necessari adoptar cap resolució en aquest sentit.

5.4 Una vegada iniciat el procés de selecció, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran a la pàgina web, a la intranet i als taulers d’anuncis.

5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

 

 1. ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció corresponent el constituiran els membres que s’indiquen tot seguit:

 • President: Director Clínic de Medicina Nuclear o persona en qui delegui
 • Vocal: Responsable Unitat Radiofarmàcia
 • Vocal: Una persona en representació de les diferents unitats de Medicina Nuclear
 • Vocal: Directora de Persones i Relacions Laborals
 • Vocal: Membre de la RLT (amb veu però sense vot)
 • Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Persones i Relacions Laborals

Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessari la presència de les persones que ostentin la presidència i la secretaria o, si s’escau de les persones que les substitueixen, i, en tot cas, de la meitat, com a mínim, dels seus membres.

L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de tècnics o tècniques especialitzats que col·laborin en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participin tècnics o tècniques especialitzats, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, per assegurar-ne la correcta realització i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialitzat podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant del tribunal, però no de vot.

 

 1. PROCÉS SELECTIU

L’òrgan de selecció procedirà a valorar els mèrits i serveis de les persones aspirants que hagin estat considerats com a aptes. El procés selectiu es podrà regir de les següents fases:

 • Valoració de mèrits
 • Prova pràctica i/o entrevista personal

7.1. Valoració de mèrits

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants en la seva sol·licitud, d’acord amb el següent barem:

 1. Formació acadèmica.
 2. Valoració curricular. Valoració de l’adequació del contingut del currículum de les persones aspirants en relació amb el perfil del lloc de treball a ocupar.
 3. Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir.
 4. Altres mèrits. L’òrgan de selecció podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les persones participants, sempre que es tracti de mèrits objectius i raonables per a la provisió de la plaça.

En cas d’acreditació insuficient o de dubtes sobre el contingut i abast de determinats mèrits, l’òrgan de selecció està facultat per requerir-ne l’esmena o aclariment, amb respecte al principi d’igualtat i amb caràcter preferent a la no valoració del mèrit.

7.2. Prova pràctica i/o entrevista personal

A criteri de l’òrgan de selecció, i amb l’objectiu d’informar millor les candidatures, es podrà determinar la realització d’una prova o supòsit pràctic i/o entrevista personal amb les persones aspirants.

 

 1. SELECCIÓ

Un cop finalitzada la selecció de les persones aspirants, l’òrgan de selecció farà pública a la pàgina web de l’IDI, a la intranet i als taulers d’anuncis la persona seleccionada per proveir el lloc de treball. I elevarà a la gerència la proposta de contractació corresponent.


Les dades personals seran tractades per aquest procés de selecció.

Igualment l’entitat pot guardar els CV durant dos anys a la borsa de treball, integrant-se al fitxer de Recursos Humans de l’entitat, amb la finalitat d’informar-lo d’ofertes laborals que puguin ser del seu interès.

L’usuari/a podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic  rrhh@idi.gencat.cat  o a la nostra adreça postal:
Institut de Diagnòstic per la Imatge
Departament de Persones i Relacions Laborals
Parc Sanitari Pere Virgili – Edifici Mestral, 2a planta
C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.


Barcelona, 11 de maig de 2017