Anunci

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA A L’ÀMBIT TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE


El dia 25 d’abril de 2017 es va constituir l’òrgan qualificador que consta en les bases del procés selectiu CTL_G6.1 nivell I_08/17 per a la cobertura d’un lloc de treball temporal d’Auxiliar Administratiu/va a l’Àmbit Territorial Terres de l’Ebre,  publicada el 21 de març de 2017.

Una vegada realitzat el procés d’avaluació dels mèrits de les persones aspirants d’acord amb el barem que consta a les bases del citat procés, i atenent a la proposta unànime de l’Òrgan de Selecció constituït per resoldre-la, s’ha resolt proveir el lloc de treball a dalt assenyalat amb la Sra. SÍLVIA NOS EGEA, reunint amb escreix tots els requisits necessaris per cobrir el lloc de treball convocat, tant des del punt de vista acadèmic com d’experiència professional.

Barcelona, 11 de maig de 2017


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.