Anunci

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL TEMPORAL DE DIPLOMAT/ADA EN INFERMERIA A LA DIRECCIÓ CLÍNICA DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR VALL D’HEBRON


El dia 2 de maig de 2017 s’ha constituït l’òrgan qualificador que consta en les bases del procés selectiu CTL_G2 nivell III_07/17 per a la cobertura de tres llocs de treball temporal de Diplomat/ada en Infermeria a la Direcció Clínica de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear Vall d’Hebron,  publicada el 21 de març de 2017.

Una vegada realitzat el procés d’avaluació dels mèrits de les persones aspirants d’acord amb el barem que consta a les bases del citat procés, i atenent a la proposta unànime de l’Òrgan de Selecció constituït per resoldre-la, s’ha resolt proveir el llocs de treball a dalt assenyalats amb les següents persones.

  • SUSANA GARCÍA BAYONA
  • MIREIA INIESTA AMBROS
  • YONESS SAMADI LAABBASS

Reunint les persones aspirants tots els requisits necessaris per cobrir els llocs de treball convocats, tant des del punt de vista acadèmic com d’experiència professional.

Barcelona, 17 de maig de 2017


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.