Anunci

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES


Ref.: CTL_G1 Nivell III_10/17

Atès que el proppassat dia 2 de juny de 2017 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds per proveir un lloc de treball temporal de Radiofarmacèutic/a, adscrit al Grup 1 nivell III AS-TGS, a la Direcció Clínica de Medicina Nuclear.

En conseqüència, fem pública la llista provisional de persones admeses i excloses a l’esmentat procés selectiu:

Aspirants provisionalment admesos/ses

  • Celia Beltran Gracia
  • Ignacio Rafael Jiménez Romero

Aspirants provisionalment exclosos/ses

  • Andrea Almarcha Gimeno

*Causa de l’exclusió:

No reunir el requisit de acreditació de “No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual” mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”


Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses.

 

Dúnia Gómez Ortega
Directora de Persones i Relacions Laborals

Barcelona, 6 de juny de 2017


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.