Anunci

EL DISPOSITIU ASSISTENCIAL DE GESTIÓ COMPARTIDA DELS SERVEIS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR PER A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LLEIDA (ICS-IDI-GSS) PRECISA COBRIR CINC LLOCS DE TREBALL DE METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC · Ref.: CTL_G1 Nivell III_11/17


Barcelona, 5 de juliol de 2017

El dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear per a l’Àmbit Territorial de Lleida, han signat un conveni que constitueix una aliança estratègica que fa viable disposar d’un únic dispositiu, fa necessària la cobertura de cinc llocs de treball de Metge/essa especialista en radiodiagnòstic.

 

BASES

 

 1. CARACTERÍSTIQUES

Grup professional: Grup 1. – Personal assistencial titulat de grau superior AS-TGS
Dependència: Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de Lleida

S’ofereix:

 • Contracte laboral
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa de matí i tarda (1642 hores anuals)
 • Accés al sistema de desenvolupament professional
 • Formació continuada i actualització professional

 

 1. REQUISITS

Requisits generals de les persones aspirants:

Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

 • Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en el quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent. En el cas d’estrangers/res s’haurà d’acreditar el domini de la llengua oficial de l’Estat espanyol.
 • També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent.
 • Haver complert 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació.
 • Caldrà estar en possessió dels tres requisits següents per poder optar al procés de selecció:

Requisit 1) Posseir la titulació requerida per al lloc de treball:

 • Títol de llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 • Títol d’especialista en radiodiagnòstic via MIR

Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d’altres estats diferents hauran d’acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l’estat espanyol, de conformitat amb la normativa.

Requisit 2) No haver estat condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquesta convocatòria, haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”

Requisit 3) Experiència professional demostrable en l’especialitat mínima de 24 mesos.

Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l’últim dia del termini de presentació de la documentació.

 1. ES VALORARÀ
 • Experiència professional com a metge especialista en l’àrea de RM
 • Acreditar el Títol de Supervisor d’Instal·lacions Radioactives
 • Coneixements en les tècniques i àrees pròpies de l’especialitat de radiodiagnòstic
 • Actitud creativa, i capacitat d’adaptació davant de processos complexes de canvi
 • Capacitat d’escolta, gestió de conflictes i poder de convicció davant de nous reptes
 • Capacitat comunicativa i resolutiva en la interrelació amb altres professionals i pacients
 • Elevada capacitat de treball demostrant pro activitat i autonomia
 • Treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques sobre l’especialitat
 • Beques i premis que facin referència a l’especialitat
 • Participació en projectes de recerca i docència
 • Capacitat i disponibilitat d’aprenentatge
 • Disponibilitat de mobilitat geogràfica
 • Profund compromís social.

 

 1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades a formar part d’aquest procés hauran de trametre per correu electrònic preferentment en “pdf” a l’adreça rrhh@idi.gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge la referència: CTL_G1 Nivell III_11/17 la documentació següent:

 • Annex 1_Sol·licitud
 • Carta de presentació
 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Titulació acadèmica, acreditada mitjançant fotocòpia compulsada
 • L’experiència professional aliena a l’IDI s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa
 • Adjunteu a la sol·licitud una fotocòpia del document nacional d’identitat i fotografia en format “JPG”

Només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. Els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures.

L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració.

Disposicions generals

 1. No s’acceptaran candidatures fora de termini
 2. Es podrà declarar deserta la plaça convocada que no tingui persones aspirants idònies per ocupar-la. Així mateix es podrà obrir un nou procés de selecció ajustant terminis i condicions als requeriments del nou procés selectiu.
 3. Tota la informació referent a persones candidates admeses i no admeses i el resultat final, es publicarà als taulers d’anuncis, al lloc Web i a la intranet de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 4. Només es convocarà un cop a proves i/o entrevista a les persones aspirants. Les persones que no compareguin quedaran excloses del procés selectiu, independentment de la justificació o no de la compareixença.
 5. La persona seleccionada que no prengui possessió del nomenament o renunciï al procés selectiu, perdrà els drets derivats del procés selectiu. En aquesta situació, s’anomenarà a la següent persona candidata per ordre d’idoneïtat.
 6. La Direcció de Persones i Relacions Laborals designarà l’Òrgan de Selecció encarregat de resoldre el procés selectiu.

 

 1. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

5.1 Expirat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

5.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.

5.3 Transcorregut el termini d’esmena, s’aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es publicarà a la pàgina web, a la intranet i als taulers d’anuncis. En cas de no presentar-se reclamacions, la relació de persones admeses i excloses es considerà definitivament aprovada sense que sigui necessari adoptar cap resolució en aquest sentit.

5.4 Una vegada iniciat el procés de selecció, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran a la pàgina web, a la intranet i als taulers d’anuncis.

5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

 1. ÒRGAN DE SELECCIÓ

L’òrgan de selecció corresponent el constituiran els membres que s’indiquen tot seguit:

 • President: Director Clínic Territorial de Diagnòstic per la Imatge o persona en qui delegui
 • Vocal: Director de Persones Gerència Territorial ICS – GSS
 • Vocal: Directora de Persones i Relacions Laborals IDI
 • Vocal: Membre de la RLT (amb veu però sense vot)
 • Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Persones i Relacions Laborals

Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessari la presència de les persones que ostentin la presidència i la secretaria o, si s’escau de les persones que les substitueixen, i, en tot cas, de la meitat, com a mínim, dels seus membres.

L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de tècnics o tècniques especialitzats que col·laborin en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participin tècnics o tècniques especialitzats, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, per assegurar-ne la correcta realització i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialitzat podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant del tribunal, però no de vot.

 1. PROCÉS SELECTIU

L’òrgan de selecció procedirà a valorar els mèrits i serveis de les persones aspirants que hagin estat considerats com a aptes. El procés selectiu es podrà regir de les següents fases:

 • Valoració de mèrits
 • Prova pràctica i/o entrevista personal

7.1. Valoració de mèrits

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants en la seva sol·licitud, d’acord amb el següent barem:

 1. Formació acadèmica.
 2. Valoració curricular. Valoració de l’adequació del contingut del currículum de les persones aspirants en relació amb el perfil del lloc de treball a ocupar.
 3. Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir.
 4. Altres mèrits. L’òrgan de selecció podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les persones participants, sempre que es tracti de mèrits objectius i raonables per a la provisió de la plaça.

En cas d’acreditació insuficient o de dubtes sobre el contingut i abast de determinats mèrits, l’òrgan de selecció està facultat per requerir-ne l’esmena o aclariment, amb respecte al principi d’igualtat i amb caràcter preferent a la no valoració del mèrit.

7.2. Prova pràctica i/o entrevista personal

A criteri de l’òrgan de selecció, i amb l’objectiu d’informar millor les candidatures, es podrà determinar la realització d’una prova o supòsit pràctic i/o entrevista personal amb les persones aspirants.

 1. SELECCIÓ

Un cop finalitzada la selecció de les persones aspirants, l’òrgan de selecció farà pública a la pàgina web de l’IDI, a la intranet i als taulers d’anuncis la persona seleccionada per proveir el lloc de treball. I elevarà a la gerència la proposta de contractació corresponent.

 

Segons el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’IDI respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. La informació serà tractada única i exclusivament amb la finalitat de dur a terme el procés de selecció

Les seves dades seran integrades en un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a l’IDI, guardant les dades durant dos anys a la bossa de treball, amb la finalitat d’informar-lo d’ofertes laborals que puguin ser del seu interès, no estant prevista cap cessió de dades

Les persones interessades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i condicions estipulats en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, davant el Departament de Recursos Humans de l’IDI, situat en Esteve Terrades, 30. Parc Sanitari Pere Virgili – Edifici Mestral, 2ª Planta. 08023 Barcelona.


Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci en format .pdf.