Llista provisional de persones admeses i excloses · Anunci · Ref.: CTL_G6.2 Nivell I_01/17

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
Ref.: CTL_G6.2 Nivell I_01/17


Atès que el proppassat dia 28 de febrer de 2017 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds per a proveir un lloc de treball temporal de Personal Assistent, adscrit al Grup 6.2 nivell I PAS-TFPT, a la Direcció Clínica de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear Vall d’Hebron.

En conseqüència, fem pública la llista provisional de persones admeses i excloses a l’esmentada convocatòria:

Aspirants provisionalment admesos/ses

  • Núria Cano Damunt
  • Artur Magriñà Nicolas
  • Patricia Martínez Villena
  • Enrique Montoro Marín
  • Jordi Puiggarí Cardús

Aspirants provisionalment exclosos/ses

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses.

 

Dúnia Gómez Ortega
Directora de Persones i Relacions Laborals

Barcelona, 8 de març de 2017


 

Anunci_Ref.: CTL_G6.2 Nivell I_01/17
Cliqueu aquí per descarregar-vos l’anunci complet 

20170308 Anunci ref. ctl_g 6 2 nivell I_01_17