marc legal, missió, visió i objetius

___________________________________

MARC LEGAL

Aquest recull comprèn les disposicions que han permès la creació de l’empresa i que en regulen el seu funcionament.

Regulació general:

 • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre).
 • Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
 • Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 20 de març de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana
 • Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
 • Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
 • Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
 • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Regulació específica:

 • Acord del Consell Executiu de la Generalitat de 21-12-1990. Resolució de 22-01-1991 de creació i publicació dels estatuts de l’empresa pública Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron.
 • Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-1991. Resolució de 20-01-1992 de modificació de precepte estatutari.
 • Acord del Govern de la Generalitat de 24-11-1992. Resolució de 17-02-1993 de modificació de la denominació i dels estatuts del Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, que passa a denominar-se Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 • Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-2001. Resolució de 08-01-2002, pel qual es modifiquen parcialment els estatuts de l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 • Acord del Govern de la Generalitat de 01-06-2010, pel qual s’adopten mesures en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l’eficiència en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa (DOGC. 30/12/2011), on s’estableix a l’article 143 la derogació de la disposició addicional 5ª del Decret Llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació, on s’establia que l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge havia d’iniciar un procés d’integració amb l’Institut Català de la Salut.

___________________________________

MISSIÓ

 • Gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant la utilització de diverses tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

__________________________________

VISIÓ

 • És la prestació dels serveis diagnòstics i terapèutics amb un  alt nivell qualitatiu amb la integració de l’organització del DxI del territori per a una millor adequació i eficiència dels recursos sanitaris públics.
 • El model serà integrador, expert, sostenible, eficient i de qualitat per oferir el millor servei.

__________________________________

OBJECTIUS

 • Prestar assistència als ciutadans mitjançant la utilització de tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
 • Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb la universitat i altres institucions competents en matèria de docència i investigació.
 • Col·laborar amb les administracions públiques amb competència sanitària en l’elaboració d’estudis relacionats amb la tecnologia per la imatge.
 • Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius i de les seves funcions.