transparència i bon govern

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica la informació sobre la nostra institució per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Informació institucional i organitzativa
Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Contractació pública
Convenis de col·laboració

Aquí teniu un accés al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya